Menu

Algemene Voorwaarden

Sectie A.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door B. Strumpel BV , gevestigd te Soest, hierna te noemen B. Strumpel BV.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van B. Strumpel BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

2.1 B. Strumpel BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van B. Strumpel BV onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door B. Strumpel BV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van B. Strumpel BV, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3.2 Gegevens in drukwerken verstrekt door B. Strumpel BV zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden B. Strumpel BV niet.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van B. Strumpel BV binden hem niet, voor zover ze door B. Strumpel BV niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor B. Strumpel BV door zijn bevestiging.
5.2 Elke met B. Strumpel BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat B. Strumpel BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door B. Strumpel BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden B. Strumpel BV niet.
6.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van B. Strumpel BV.

Artikel 9 Aanbetaling

B. Strumpel BV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van B. Strumpel BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever B. Strumpel BV schriftelijk in gebreke te stellen.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor B. Strumpel BV zijn de goederen te leveren.
10.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door B. Strumpel BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Meer en minderwerk

12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van B. Strumpel BV op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
12.3 Door B. Strumpel BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan B. Strumpel BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door B. Strumpel BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren

14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door B. Strumpel BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens B. Strumpel BV gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan B. Strumpel BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht B. Strumpel BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt B. Strumpel BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, B. Strumpel BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering B. Strumpel BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.2 B. Strumpel BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.3 Indien de reclame naar het oordeel van B. Strumpel BV juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie

16.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent B. Strumpel BV aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. B. Strumpel BV zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien B. Strumpel BV na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16.2 Voor alle goederen en materialen die B. Strumpel BV niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht

Wanneer B. Strumpel BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. B. Strumpel BV heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 B. Strumpel BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 • Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 • Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 • Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18.2 B. Strumpel BV is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van B. Strumpel BV of van hen, die door B. Strumpel BV te werk zijn gesteld.
18.3 B. Strumpel BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar B. Strumpel BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van B. Strumpel BV, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van B. Strumpel BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor B. Strumpel BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.2 B. Strumpel BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20.1 Zolang B. Strumpel BV geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van B. Strumpel BV.
20.2 B. Strumpel BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 20 3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal B. Strumpel BV ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 • De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. B. Strumpel BV heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 • De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 • De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21.3 B. Strumpel BV is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door B. Strumpel BV reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van B. Strumpel BV op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22 Betaling

22.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.2 B. Strumpel BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.3 B. Strumpel BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
22.5 Uit het enkele feit dat B. Strumpel BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op alle door B. Strumpel BV gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van B. Strumpel BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Sectie B.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden aangegaan door B. Strumpel BV , gevestigd te Soest, hierna te noemen B. Strumpel BV en die hij eventueel voor derden verricht.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van B. Strumpel BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval door B. Strumpel BV een bevestiging van een opdracht wordt gegeven, wordt deze door hem als bindend beschouwd, indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na dagtekening bij aangetekend schrijven deze bevestiging heeft betwist.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor B. Strumpel BV door zijn bevestiging.
3.2 Elke met B. Strumpel BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat B. Strumpel BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie B. Strumpel BV zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van B. Strumpel BV binden de laatste niet, voor zover ze door B. Strumpel BV niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting.
5.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 6 Leveringstermijnen

6.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever B. Strumpel BV schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor B. Strumpel BV zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

Artikel 7 Op en overslag

Indien de opdrachtgever B. Strumpel BV goederen ter op en / of overslag aanbiedt, is B. Strumpel BV niet voor bewaargeving aansprakelijk.

Artikel 8 Laad en / of lostijd en tijd van aflevering

8.1 Bij onvoldoende laad en / of lostijd komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz., voor rekening van de opdrachtgever, ook indien B. Strumpel BV het cognossement en / of de charterpartij zonder protest heeft aangenomen. Buitengewone kosten en hogere arbeidslonen, welke ontstaan wanneer B. Strumpel BV krachtens enige bepaling in de vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdag of op zon en / of feestdagen tot laden overgaat, is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De kosten hieruit voortvloeiend dienen door de opdrachtgever aan B. Strumpel BV te worden vergoed.
8.2 Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt B. Strumpel BV niet. Tijden van aankomst worden door B. Strumpel BV niet gegarandeerd. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan B. Strumpel BV verstrekt is hij niet aansprakelijk. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Extra kosten

9.1 In de overnameprijs is ondermeer niet inbegrepen: porti, fax en telefoonkosten, invoerrechten en accijnzen, consulaat en legalisatiekosten, douaneformaliteiten, kosten voor het opmaken van vervoersdocumenten en bankgarantie, van wegen, meten, tellen, tarreren, bemonsteren en repareren, kraangelden, extra kosten voor de behandeling van zware voorwerpen, verzekeringspremies, alsmede extra kosten zoals opslagkosten en kosten via de wal voor verzendingen die een aansluiting missen, alsmede overlig , staan en wachtgelden, dekkledenhuur, overwerkgelden, kosten voor avond, nacht, zaterdagmiddag , zon en feestdagen arbeid en waakloon, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Alle manipulaties, zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschied uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten.

Artikel 10 Verzekering

De verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende. Indien B. Strumpel BV een verzekering op eigen naam heeft gesloten is hij gehouden desgevraagd zijn aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen. Voor keuze van de verzekeraar is B. Strumpel BV niet verantwoordelijk. B. Strumpel BV is wanneer hij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijk werktuigen, gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, welke de risico's dekt, die voor hem uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

Artikel 11 Invoerdocumenten

Toezending van invoerdocumenten aan B. Strumpel BV houdt volmacht tot vrijmaking van de goederen in.

Artikel 12 Wijze van verzending en route

Indien de opdrachtgever bij zijn opdracht geen voorschriften heeft gegeven, omtrent de wijze van verzending en de route zijn deze ter keuze aan B. Strumpel BV, waarbij B. Strumpel BV steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteren, gebruikelijk zijn.

Artikel 13 Verzending en transport

De kosten van verzending en vervoer van de goederen en materialen waaronder tevens die van op en aflading zijn voor rekening van de opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door B. Strumpel BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Vervoer en montage

B. Strumpel BV is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst naast en zodanig in afwijking van de in de opdrachtbevestiging genoemde middelen zich te bedienen van alle middelen van transport en montage, hoe ook genaamd en van welke aard ook, b.v. kranen, bulldozers, kiepauto's montagewerktuigen en alle andere gereedschappen door hem gebezigd voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 15 Retentierecht

Wanneer B. Strumpel BV goederen of documenten met betrekking tot de opdracht onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen / documenten onder zich te houden tot dat alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht zijn voldaan, tenzij er voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. B. Strumpel BV heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Voor schade aan de goederen en materialen is B. Strumpel BV slechts aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat hij, zijn ondergeschikten en derden welke door hem zijn ingeschakeld ten aanzien van de goederen geen redelijke zorg hebben betracht, indien blijkt dat de schade een gevolg is van een gebrek of van de aard van het middel van transport is B. Strumpel BV slechts aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat hij, zijn ondergeschikten, respectievelijk de door hem eventueel ingeschakelde derden geen redelijke zorg hebben betracht ten aanzien van de keuze van uitrusting, onderhoud, bediening, besturing, gebruik van het middel van transport, de gereedschappen e.d.
16.2 B. Strumpel BV is niet aansprakelijk voor schade die in de ruimste zin van het woord een gevolg is van:

 • Afwijking in de opgegeven en / of gebruikte gewichten, maten, samenstelling of aard van de door B. Strumpel BV te vervoeren, te plaatsen, te verplaatsen of op enigerlei andere wijze ter uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds;
 • De naar B. Strumpel BV zijn oordeel onvoldoende bereikbaarheid en bruikbaarheid van het werkterrein voor de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds;
 • Vertraging door het defect raken van door B. Strumpel BV gebezigde en / of aan de opdrachtgever om niet tegen betaling ter beschikking gestelde middelen van transport en montage, als omschreven in artikel "Vervoer en Montage" van deze voorwaarden, onverschillig of deze defecten ontstaan zijn tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds;
 • Door onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van een aan de onderhavige opdracht voorafgaande ontstane vertraging.

16.3 Voor bedrijfsschade, hetzij als gevolg van verlies van of schade, aan goederen hetzij als gevolg van enige oorzaak is B. Strumpel BV niet aansprakelijk, tenzij de schade veroorzaakt is door schuld c.q. nalatigheid van B. Strumpel BV.
16.4 Indien B. Strumpel BV jegens derden aansprakelijk is voor schade, van welke aard en hoe ook genaamd, is de opdrachtgever verplicht B. Strumpel BV ter zake van de aanspraken van derden te vrijwaren, voor zover B. Strumpel BV zijn verplichtingen tegen deze derden verder mocht gaan dan het geval zou zijn geweest, indien B. Strumpel BV zich tegen de derde op deze voorwaarden zou hebben kunnen beroepen.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar B. Strumpel BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van B. Strumpel BV, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van B. Strumpel BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor B. Strumpel BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17.2 B. Strumpel BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Annulering

Annulering van opdrachten door de opdrachtgever dienen uiterlijk 48 uur voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden en op een werkdag schriftelijk ten kantore van B. Strumpel BV plaatsgevonden te hebben, op straffe van een onmiddellijke zonder nadere ingebrekestelling aan B. Strumpel BV verschuldigde boete ter grootte van 50% van de overeengekomen aanneemsom, onverminderd B. Strumpel BV zijn recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Uitbesteding aan, of gebruik van materiaal van derden

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft B. Strumpel BV steeds het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk met materiaal van derden, of door derden op een door hem gewenst tijdstip uit te voeren c.q. uit te laten voeren.

Artikel 20 Reclame

20.1 Opdrachtgever is verplicht in zaken van reclame, terstond B. Strumpel BV bij aangetekend schrijven daarvan op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 x 24 uur na het uitvoeren van de opdracht B. Strumpel BV wijst op eventuele reclames, dan wordt de opdrachtgever geacht met de uitvoering van de opdracht akkoord te gaan en vervalt ieder recht op reclame.
20.2 B. Strumpel BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
20.3 Indien de reclame naar het oordeel van B. Strumpel BV juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de uitgevoerde opdracht.

Artikel 21 Betaling

21.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21.2 B. Strumpel BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
21.3 B. Strumpel BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
21.5 Uit het enkele feit dat B. Strumpel BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op alle door B. Strumpel BV gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van B. Strumpel BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Sectie C.

Artikel 1 Object van deze overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen B. Strumpel BV , gevestigd te Soest, hierna te noemen B. Strumpel BV en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2 Kredietwaardigheid

Elke met B. Strumpel BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat B. Strumpel BV van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat B. Strumpel BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie B. Strumpel BV zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
3.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4 Levering en terugbezorging

4.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij B. Strumpel BV op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan B. Strumpel BV terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat B. Strumpel BV zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan B. Strumpel BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van B. Strumpel BV op verdere schadevergoeding.

Artikel 5 Leveringstermijn

Indien B. Strumpel BV zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal B. Strumpel BV er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 6 Personeel van B. Strumpel BV

Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van B. Strumpel BV, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover B. Strumpel BV aansprakelijk.

Artikel 7 Controle op goede staat van de goederen

De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 8 Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. B. Strumpel BV ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en B. Strumpel BV te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van B. Strumpel BV te doen geschieden.

Artikel 9 Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10 Waarborgsom

10.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan B. Strumpel BV een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
10.2 B. Strumpel BV behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel "Opzegging / ontbinding" lid 2 bedoeld.
10.3 B. Strumpel BV is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens B. Strumpel BV heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 11 Verzekering

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.

Artikel 12 Schade en gebreken

12.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan B. Strumpel BV te melden. Zonder toestemming van B. Strumpel BV mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
12.2 Veranderingen en / of reparatie aan de gehuurde goederen zal B. Strumpel BV slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
12.3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
12.4 B. Strumpel BV is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
12.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is B. Strumpel BV in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal B. Strumpel BV ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 14 Mededelingsverplichtingen huurder

14.1 Huurder dient B. Strumpel BV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van B. Strumpel BV dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
14.2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 15 Annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of B. Strumpel BV een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij B. Strumpel BV 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen. De schadeloosstelling bedraagt:

 • bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs,
 • bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
 • bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs,
 • bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs,
 • bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 16 Opzegging / ontbinding

16.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij B. Strumpel BV. Indien partijen zijn overeengekomen, dat B. Strumpel BV bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
16.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van B. Strumpel BV worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is B. Strumpel BV gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
16.3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is B. Strumpel BV bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.
16.4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is B. Strumpel BV gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van B. Strumpel BV op verdere schadevergoeding.

Artikel 17 Vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan B. Strumpel BV terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan B. Strumpel BV een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 18 Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 19 Retentierecht

Wanneer B. Strumpel BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. B. Strumpel BV heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20 Betaling

20.1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20.2 B. Strumpel BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
20.3 B. Strumpel BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
20.5 Uit het enkele feit dat B. Strumpel BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op alle door B. Strumpel BV gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van B. Strumpel BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

B. Strumpel B.V.

Aannemer van grond-, sloop- en straatwerken. Transport - Verhuur van grondverzetmachines voor particulieren en bedrijven.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op of kom langs bij ons in Soest!

Contact